Ποιότητα νερού

Στόχος και προτεραιότητα μας, η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του νερού.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη, στην προσπάθεια παροχής προς στους καταναλωτές, υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Εργαστήριο – Χημείο ανάλυσης του νερού, που διασφαλίζει τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας σχετικά με την ποιότητα του.
Το εργαστήριο πραγματοποιεί εβδομαδιαίες δειγματοληψίες και αναλύσεις νερού σε 16 διαφορετικά σημεία του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη. Οι δειγματοληψίες γίνονται σε γεωτρήσεις, τερματικά και ενδιάμεσα σημεία του δικτύου ύδρευσης.
Ο αριθμός των αναλύσεων που απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία, πριν την δημιουργία του Εργαστηρίου, γινόταν με ανάθεση σε εξωτερικά εργαστήρια και ήταν 60 – 80 αναλύσεις ανά έτος. Από την έναρξη λειτουργίας του εργαστηρίου ο αριθμός αυτός έχει τριπλασιαστεί.
Ακόμη, καθημερινά εκτελούνται 20 μετρήσεις κατά μήκος των δικτύων, ώστε η άριστη απολύμανση του πόσιμου νερού να είναι δεδομένη ακόμα και σε περίπτωση βλαβών και εισροών στο δίκτυο αλλά και η ποσότητα του χλωρίου που απομένει στο νερό να είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια για την κατανάλωσή του. Η χλωρίωση είναι επιβεβλημένη από την Ελληνική Νομοθεσία ως η απαιτούμενη μέθοδος απολύμανσης πόσιμου νερού.

Πολύ σημαντικό είναι ότι με την λειτουργία του Εργαστηρίου – Χημείου, ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη επανορθωτικών μέτρων από τη στιγμή της δειγματοληψίας μέχρι τη λήψη των αποτελεσμάτων και των αποφάσεων ελαχιστοποιήθηκε, ώστε η πιθανότητα έκθεσης των καταναλωτών σε δυνητικό κίνδυνο ουσιαστικά εκμηδενίστηκε.
Επίσης το εργαστήριο βοηθά με δειγματοληψία ενδιαφερόμενους καταναλωτές, για αντιμετώπιση προβλημάτων των εσωτερικών δικτύων τους. <br
Το εργαστήριό της ΔΕΥΑ, “εξετάστηκε” και πέρασε με επιτυχία σε όλες τις παραμέτρους των εργαστηριακών δοκιμών, για τη φυσικοχημική ποιότητα πόσιμου νερού του Γενικού Χημείου του Κράτους. Τα διεργαστηριακά δείγματα είναι άγνωστα δείγματα που διανέμονται σε όλα τα συμμετέχοντα εργαστήρια με σκοπό να διαπιστωθεί αν το κάθε εργαστήριο διενεργεί με σωστό τρόπο τις αναλύσεις, ακολουθώντας συγκεκριμένες μεθόδους (συνήθως ISO Standards) για κάθε μία μικροβιολογική ή χημική παράμετρο. Έτσι, διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων που εκδίδει.