• Ενημερωτικό Σημείωμα

  1. Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη λήξη του παρόντος λογαριασμού και εφόσον δεν έχουν τακτοποιηθεί οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σας, η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη, ύστερα από απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (αρ. Πρωτ. ΔΙ6Ε 1050769 ΕΞ 2011) και σύμφωνα με την 84/2011 απόφαση του Δ.Σ., θα προχωρήσει στην άμεση διακοπή υδροδότησης και βεβαίωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (είσπραξη λογαριασμών μέσω Δ.Ο.Υ.).
  2. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1. 2 & 6 του Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης τής Δ.Ε.Υ.Α Πυλαίας Χορτιάτη για τις παράνομες υδρεύσεις προβλέπεται ότι:

  • Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί αυτός με ενωτικό σωλήνα, υδρόμετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου, που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
  • Κλοπή αποτελεί, επίσης, και η αυτόβουλη σύνδεση ιδιωτικής παροχής και η λήψη νερού από κρουνούς πυρόσβεσης και ποτίσματος δημοτικών ή δημοσίων κήπων, για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί και τιμωρείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο.
  • Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. (υδρόμετρα, παροχές φρεάτια, αγωγούς κ.λπ.). Η επέμβαση τιμωρείται ποινικά, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη βαρύνει τον υδρολήπτη, στον οποίο χρεώνεται η αποκατάστασή της, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α..

  3. Τέλος, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 7 του Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης τής Δ.Ε.Υ.Α. προβλέπεται ότι:

  Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση αντλητικών μηχανημάτων ενίσχυσης της πίεσης με τους σωλήνες ύδρευσης της εσωτερικής εγκατάστασης, που συνδέονται με τη γραμμή του μετρητή. Η λειτουργία τους πρέπει να γίνεται με δοχεία αποθήκευσης (ντεπόζιτα) προς αποφυγή μολύνσεων του νερού και βλαβών των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α..
  Η παρεμβολή διακόπτη ή βαλβίδας αντεπιστροφής δε θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση και ότι εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.. Η δαπάνη επισκευής βλαβών, που οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού είτε από λέβητες είτε από θερμοσίφωνες, βαρύνει τον υπαίτιο υδρολήπτη.
  Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων, που τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α. έχει δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.

  Εάν έχετε εξοφλήσει τις οφειλές σας ή εάν είστε σύμφωνοι με τα παραπάνω άρθρα, που προβλέπει ο Κανονισμός Ύδρευσης Αποχέτευσης τής Δ.Ε.Υ.Α Πυλαίας Χορτιάτη, σας παρακαλούμε να αγνοήσετε το παρόν σημείωμα.


 • © Δ.Ε.Υ.Α. All Rights Reserved Πολιτική Απορρήτου Όροι Χρήσης

  Designed and Developed by Longtail Interactive

  Scroll Up