Η ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη συμμετέχει στο Water Scarcity in South Europe, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων σε θέματα λειψυδρίας στη Νότια Ευρώπη

Η ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη επιλέχθηκε ως ένας από τους τρεις φορείς, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υπό την αιγίδα του European Institute of Innovation and Technology, του Athena Research Centre and BioAzul. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει φορείς και επιχειρήσεις που εργάζονται σε καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες για την καλύτερη διαχείριση των υδάτων, βελτιστοποίηση της προσφοράς και ζήτησης νερού, καθώς και την προώθηση της ετοιμότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας για την αλλαγή του κλίματος. Οι δραστηριότητές του αφορούν τη διαχείριση του νερού στον τομέα της γεωργίας, των τροφίμων και των ποτών και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Η υποστήριξη θα δοθεί με τη μορφή καθοδήγησης, κατάρτισης και ευκαιριών δικτύωσης, για την επιτάχυνση της υιοθέτησης αυτών των πράσινων λύσεων στην αγορά της Ευρώπης. Στόχος είναι η βελτίωση της γνώσης και η μείωση των εμποδίων, για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Νότια Ευρώπη μέσω της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας.  Η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη έχει επιλεγεί για να παρουσιάσει μία συγκεκριμένη περίπτωση θέματος προς επίλυση. Υπεύθυνος  του προγράμματος είναι ο Σεϊταρίδης Θωμάς, Χημικός Μηχανικός της Επιχείρησης.

Συνέδριο Χρήση Νέρού-Καινοτομία και Εκπαίδευση

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.”,κος Σωκράτης Σαμαράς, σε συνεργασία με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΕΡΡΩΝ, την EDA Bansko, την Eco-Nevrokop, την EDA High West Rodopi, το Δήμο Θεσσαλονίκης, το Δήμο Καλαμαριάς, τη ΔΕΥΑ Θερμαϊκού, τη ΔΕΥΑ Θέρμης, τη ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη, το ΕΒΕΘ και το ΓΕΩΤΕΕ  σας προσκαλούν στο συνέδριο με θέμα “Χρήση νερού – Καινοτομία και Εκπαίδευση” του έργου BestU – Best Water Use του ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020. Το συνέδριο διεξάγεται την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ..

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Το νερό αποτελεί πηγή ζωής.
Όμως τα αποθέματα του δεν είναι ανεξάντλητα.
Για αυτό το ζητούμενο σήμερα είναι η ορθολογική διαχείριση, η μείωση της σπατάλης του. Η ΔΕΥΑ επιδιώκει την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το μεγάλο αυτό πρόβλημα και αναπτύσσει δράσεις, με στόχο την προστασία των υδάτινων πόρων λλά και γενικότερα του περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη έμβαση δίνεται στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των νέων, που αποτελούν τους «πολίτες του αύριο». Για την εκπαίδευσή τους οργανώνει ειδικές δράσεις και εκδηλώσεις, ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά με μεγαλύτερη ευαισθησία στην εξοικονόμηση νερού και γενικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος.

Διοργάνωση και συμμετοχή
σε ημερίδες και συνέδρια

Για την συνεχή ενημέρωση της επιχείρησης αναφορικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων, η ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη διοργανώνει και συµµετέχει σε συνέδρια και παρουσιάσεις για την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, για θέματα διαχείρισης του νερού.

Ενεργός συμμετοχή
στην ΕΔΕΥΑ

Η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης αποτελεί το όργανο της κοινής εκπροσώπησης των ΔΕΥΑ και έχει γενικό σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των ΔΕΥΑ και το συντονισμό των ενεργειών τους, για την υποβοήθηση του έργου τους, σε πανελλήνιο επίπεδο.

Η ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη συμμετέχει στην ΕΔΕΥΑ με δύο στελέχη της, τον Γενικό Διευθυντή Δαφέρμο Σαράντο και τον Σεϊταρίδη Θωμά που είναι μέλη της Οικονομικής και Τεχνικής Επιτροπής, αντίστοιχα.