Η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας – Χορτιάτη εξελίσσεται δυναμικά σε μια σύγχρονη δημοτική εταιρεία. Σε αγαστή συνεργασία όλοι εμείς, που συμμετέχουμε στην προσπάθεια έχουμε ένα βασικό στόχο. Να αποδώσουμε στην τοπική κοινωνία, κοινωνικό όφελος και μια καλύτερη ποιότητα ζωής, που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επάρκεια και την ποιότητα του νερού.
Ταυτόχρονα έχοντας στο νου και την καρδιά μας τις επόμενες γενιές, επιδιώκουμε την μελλοντική του επάρκεια και με στρατηγικό προγραμματισμό επενδύουμε προς αυτή τη κατεύθυνση. Αυτή όμως, η διαρκής προσπάθεια για βελτίωση των υπηρεσιών και ορθολογική διαχείριση των πόρων, απαιτεί τη συμμετοχή όλων μας.
Πρέπει να μας γίνει συνείδηση ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, δεν είναι ανεξάντλητο και έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξοικονόμησή του.

Mπουτσιβάρης Χρήστος
Πρόεδρος ∆ΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

Διοικητικό Συμβούλιο | ΔΕΥΑ Πυλαίας - Χορτιάτη

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πυλαίας Χορτιάτη διοικείται από 7µελες Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρεις δημοτικούς συμβούλους και τέσσερις δημότες. Συνεδριάζει 2-3 φορές το μήνα και λαμβάνει αποφάσεις για τη λειτουργία και το επενδυτικό πρό- γραµµα της επιχείρησης. Για την διασφάλιση της πλήρους διαφάνειας όλες οι αποφάσεις αναρτώνται στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜ∆ΗΣ, προς ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

Πρόεδρος

Μπουτσιβάρης Χρήστος

Αντιπρόεδρος

Αντωνιάδης Ελευθέριος

Τακτικά Μέλη

Σακαλή – Παρασκευοπούλου Ευαγγελία
Γκουτζιώτου Χρυσοβαλάντω
Παπανικολάου – Σύρμπου Ζωή
Ματζάρης ∆ιαµαντής
Σοφιαλίδης Γρηγόριος