Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Λαγυνά Α προς αντικατάσταση υφιστάμενης στο Τ.Δ. Λαγυνών


1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

2. ΜΕΛΕΤΗ_signed_signed

3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed_signed

4. ΤΕΥΔ_24-2018


© Δ.Ε.Υ.Α. 2018 All rights reserved

Design & Development Longtail Interactive