Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Αντικαταστάσεις-Επισκευές- Συντηρήσεις Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης στη ΔΕ Χορτιάτη έτους 2017»


T1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

T2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

T3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

T4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

T5. ΕΣΥ

T6. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

T7. ΣΑΥ

T8. ΦΑΥ

T9. ΤΕYΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΥΔ


© Δ.Ε.Υ.Α. 2018 All rights reserved

Design & Development Longtail Interactive