ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πυλαίας Χορτιάτη (Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη), προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, μέσω του  συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 180.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 223.200,00€ με Φ.Π.Α. 24% για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ» με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Τ0. 2021_1298_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ_LEADER_Ψ3Δ5ΟΕΥΞ-Ε76_21PROC008469150

Τ1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΔΕΥΑΠΧ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ_ΕΥΔ_21PROC008470292_signed_signed

Τ2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΕΥΔ_signed

Τ4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ_signed

Τ5. TEYD_ΔΕΥΑΠΧ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ_LEADER_SIGNED_SIGNED

Τ5. TEYD_ΔΕΥΑΠΧ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ_LEADER

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin