Περιβαλλοντικό Τέλος στη Χρήση Ύδατος

11

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές ύδρευσης ότι σύμφωνα με την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αριθμ. οικ.135275/2017 (ΦΕΚ 1751/Β/2017) με

θέμα: «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος- Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του» η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με την υπ. αριθμ. 26106/17-06-2020 απόφασή της ενέκρινε το Περιβαλλοντικό Τέλος για την περιοχή μας σε 0,0007 € ανά κυβικό κατανάλωσης. Το ποσό αυτό θα συμπεριλαμβάνεται στο λογαριασμό και θα επιβαρύνεται με 13 % ΦΠΑ.

Το ποσό των εισπραχθέντων Περιβαλλοντικών Τελών θα αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin