Λειτουργία και συντήρηση μονάδας επεξεργασίας νερού Φιλύρου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πυλαίας Χορτιάτη (Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη), προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και ΑΑ: 153622 , συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 111.600,00€ με Φ.Π.Α. 24% για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση μονάδας επεξεργασίας νερού Κοινότητας Φιλύρου», η οποία κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 65120000-0: Λειτουργία σταθμού καθαρισμού του νερού με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής για το σύνολο του δημοπρατούμενου αντικειμένου.

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3. ΕΕΕΣ

4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΕΥΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

 

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση